header1

Visie en missie

Missie: de droom

De missie van Hélène Thibaudier is een plek te scheppen voor iedereen en waarin het eigene van mensen het uitgangspunt vormt. een plek waar men zichzelf kan zijn. Er is respect voor mensen, dieren, natuur en alles daar omheen. Mensen met een beperking krijgen de mogelijkheid een zinvolle bijdrage te leveren aan het geheel. Er wordt werk en vertier geboden in een rustige, ruime, mooie en natuurlijke omgeving. De omgeving is zodanig ingericht dat mensen met én zonder beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen genieten van wonen, werken, vrije tijd en vakantie. Eventueel samen met hun familie.


De visie achter Kleurrijk ontstaat uit een reeks van overtuigingen: 

• Elk mens is een uniek individu met zijn eigen-aardigheden. Juist deze eigenheid bepaalt de kleur van elk persoon. Ieder mens heeft een persoonlijk palet van eigenschappen en kwaliteiten wat maakt dat we samen een kleurrijk geheel vormen. 
• Kleurrijk gaat uit van een positieve mens-visie. Daarbij wordt gekeken naar wat iemand kan en wenst en niet naar wat hij/zij niet kan. De wens/vraag van elk individu en respect voor elk individu staan centraal in de aanpak van Kleurrijk. 
• Vraaggericht werken is de basis van ons professioneel handelen.
• De zorgontvanger en de zorgverlener bepalen samen de inhoud van de zorg/ begeleiding. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid, terwijl wordt uitgegaan van de beleving van de cliënt. 
• Mensen met een beperking willen midden in de samenleving staan, méédoen. Kleurrijk gaat dat ondersteunen. Cliënten vormen een netwerk om zich heen waarbij ze zelf de regie hebben en de keuzes maken. In dat netwerk kunnen professionals een rol hebben maar ook familieleden, vrienden en vrijwilligers. De hulpverleners helpen de cliënt om helderheid te krijgen over de eigen wensen en de keuzes die men wil maken.
• Deze vragen/wensen en keuzes worden vastgelegd in een persoonlijk ondersteuningsplan.
• Vanuit bovenstaande visie wordt er in nauwe samenwerking met alle partijen gekeken naar een zo ideaal mogelijke groepssamenstelling.
• Kleurrijk staat voor kleinschalige groepen met een relatief hoge personele bezettingsgraad.
• Een boerderij is een plek waar mensen in contact kunnen komen met de natuur, met dieren en planten, met de seizoenen. Door dat contact kunnen personen een persoonlijke groei doormaken, zich ontwikkelen, leren zelf verantwoording te nemen (zorgen in plaats van verzorgd worden) en leren vertrouwen op het eigen kunnen.


"In de niet-medische boerderij omgeving blijken dieren bij uitstek geschikt om aan mensen met beperkingen of psychische problemen voldoende veiligheid en uitdaging te bieden. Hierdoor kunnen cliënten zich ontwikkelen. Dieren zijn herkenbaar en ze vragen zorg en aandacht. Door de directe impulsen die de cliënten krijgen, lijkt de waarde van de omgang met dieren groter dan die van welk ander therapeutisch middel"
Uit: De betekenis van landbouwhuisdieren in de hulpverlening, 2002 Wageningen UR, J. Hassink, F. Almenkerke en D. Ketelaars